Ang Mga Misteryo sa Santos nga Rosaryo

Ang mga Misteryo sa Santos nga Rosaryo

Misteryo sa Kalipay

Ang Pagpanamkon ni Birhen Maria kang Hesus

Misteryo sa Kasakit

Ang Pag-ampo didto sa Halamanan sa Getsemani

Misteryo sa Himaya

Ang Pagkabanhaw ni Hesus

Misteryo sa Kahayag

Ang Pagbunyag kang Hesus sa Sapa sa Hordan