Philippines

Ang Nagdilaab nga Kalayo sa Gugma sa Putli nga Kasingkasing ni Maria mao ang Pag-ampo nga makabuta ni Satanas ug mahimo sa iyang mga ginsakopan mga dili makabuhat ug kadaot.

  • Legend
  • Blue: Prayers
  • Red: FOL Prayer
Print Friendly, PDF & Email

Giya sa Pag-ampo sa Nagdilaab nga Kalayo sa Gugma sa putli nga kasingkasing ni Maria.

1. Intensyons sa pag-ampo.
(Santo Papa, mga Obispo, kaparian, mga relihiyoso, masakiton, himalatyon, mga kalag sa purgatory, mga pamilya, personal nga intension, mga lideres, kaayohan sa lawas ug kalag, pagpamayad sa mga kasal-anan, alang sa tibook simbahan… ug uban pa.)

2. 
Nagahalad kami sa among kaugalingon nganha Kanimo Langitnong Amahan pinaagi sa Lima ka mga Samad ni Jesucristo, among Manluluwas:     ANG   PAGPANGUROS
+ Nagahalok ako/kami sa Samad sa Imong Balaang Walang Kamot, O Ginoo sa tumang kasubo.  * (Sa Ngalan sa Amahan… haloki ang Krus sa imong Rosaryohan +)
+  Nagahalok. . . sa Imong Balaang Tuong Kamot, O Ginoo… *[sa tumang kasubo.  )(Sa Ngalan sa Amahan… haloki ang Krus sa imong Rosaryohan +)
+  Nagaholok . . .sa imong Balaang Walang Tiil, O Ginoo… *[sa tumang kasubo. (Sa Ngalan sa Amahan… haloki ang Krus sa imong Rosaryohan +)
+  Nagahalok. . . sa imong Balaang Tuong Till, O Ginoo… *[sa tumang kasubo. (Sa Ngalan sa Amahan… haloki ang Krus sa imong Rosaryohan +)
+  Nagahalok. . . sa imong Balaang Kilid, O Ginoo… *[sa tumang kasubo. (Sa Ngalan sa Amahan… haloki ang Krus sa imong Rosaryohan +)

3. Ang Credo Sa Katolikong Pagtuo
Nagatuo ako sa Dios nga Amahan, makagagahum sa tanan; Magbubuhat sa langit ug sa yuta; ug kang JesuCristo, Iyang Anak nga Bugtong, Ginoo nato; nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gilubong; mikunsad sa mga minatay; sa ikatulo ka adlaw nabanhaw Siya, misaka sa langit; ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahum sa tanan: gikan didto mobalik Siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay.  Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santos ug Katoliko nga Simbahan, sa panag-ambit sa mga Santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi nga dayon. Amen.

4. Ang Amahan Namo
Amahan namo, nga anaa ka sa Langit, pagdaygon ang Imong Ngalan, moabot kanamo ang imong gingharian, matuman ang Imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlawa, ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo ug ayaw kami itugyan sa panulay hinonoa luwasa kami sa dautan.  Amen.

5. Ang Maghimaya ka Maria
Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo, bulahan ka sa mga babaye nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, Ug ipakaylap ang epekto sa grasya sa nagdilaab nga kalayo sa imong gugma ngadto sa tanang katawhan,, karon ug sa oras sa among kamatayon.  Amen.

6. Himaya sa Amahan
Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, sa mga katuigan nga walay katapusan.  Amen.

7. Pag-ampo sa Fatima
O Jesus ko, pasayloa kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impiyerno ug dad-a ang mga kalag sa purgatoryo ngadto sa langit, labi na kadtong nagkinahanglan sa imong kalooy ug panabang. Amen.

8. Pag-ampo ngadto sa Espiritu Santo
Umari ka O Espiritu Santo! Umari ka pinaagi sa gahum sa Nagdilaab nga Kalayo sa Gugma sa Putli nga Kasingkasing ni Maria. Amen.

9. Pag-ampo ngadto kang Jesus sa  Balaan nga Sakramento.
O Sakramentong Labing Balaan,  O Sakramentong Diosnon;  Tanang pagdayeg ug  pasalamat, maanaa Kanimo sa tanang gutlo ug higayon. Amen.
Maria, Rayna sa Kalinaw.  I-ampo mo kami.

10. Ang Maghimaya Ka Rayna
Maghimaya ka Rayna, Inahan sa Kalooy, kinabuhi ug katam-is, ikaw ang gilauman namo, maghimaya ka. Nagapanawag kami kanimo mga hininginlan nga anak ni Eva. Nagapanghupaw kami, naga-agulo, nagapanghilak kami niining kalibutan nga luhaan. Ilingi kanamo kanang imong matang maloloy-on, ug kung matapos na kining panghingilin, ipakita kanamo kanang imong mahal nga Anak, ang mahal nga bunga sa tiyan mo, nga si Jesus;  O maaghop, O maloloy-on, O matam-is uyamot nga Birhen Maria. Amen.
I-ampo kami, Santos nga Inahan sa Dios. Aron mahimo kaming takos sa pagdawat sa mga saad sa among Ginoong Jesucristo. Amen.

11. Mag-ampo Kita
O Dios, kansang Bugtong Anak, pinaagi sa Iyang kinabuhi, kamatayon, ug pagkabanhaw, milukat alang kanamo sa ganti sa kinabuhing dayon, itugot, nangamuyo kami Kanimo, nga samtang nagapamalandong kami niining mga misteryo sa Santos nga Rosaryo sa Bulahang Birhen Maria, mahimo unta kaming takus nga makasunod sa ilang kahulugan ug makapanag-iya sa ilang gisaad, pinaagi ni Kristo among Ginoo.  Amen.

12. Pag-ampo sa Panaghiusa ni Hesus (Unity Prayer)
Hinaut unta nga ang atong mga tiil maghi-usa sa pagpanaw. Hinaut unta nga ang atong mga kamot magbug-os nga malambigiton. Hinaut unta nga ang atong mga kasingkasing pareho ug sabay nga mopitik nga mabination. Hinaut unta nga managduyog ang atong mga kalag.  Hinaut unta nga ang atong hunahuna magka-uyon. Hinaut unta nga ang atong mga dalunggan magkahiusa sa pagpamati sa kahilom.  Hinaut unta nga ang atong mga mata motan-aw ug makatugkad sa usag-usa.  Hinaut unta nga ang atong mga ngabil hiniusang mangaliyupo aron maangkon nato ang kalooy gikan sa  atong Walay Katapusang  Amahan.  Amen.

13. O Silimbahong Jesus… (My Adorable Jesus)
Naghangyo kami Kanimo nga dad-on ang among espiritu sa atubangan sa imong Eyukaristikanhong Presensya sa tibook kalibutan.  (mohilum sa makadiyot.)

14. Bulahang Birhen… (Blessed Lady)
Kuhaa ug ipahimutang kami sa among luna sulod sa Langitnong Kalayo. Ipaambit kanamo ang imong Putli nga pagkahimugso.  (mohilom sa makadiyot)

15. Ang Konsakrasyon Ngadto sa Putli nga Kasingkasing ni Maria
O Maria, ang Amahan sa Langit nagpadala sa iyang Espiritu aron sa paglandong ug paghatag gahum kanimo, ang iyang Anak aron mahimong imong anak nga magsalig kanimo.  Ako usab mohatag sa tibook kong pagkatawo nganha kanimo. Akong gikonsagrar ang akong kaugalingon kanimo, O akong Inahan ug Rayna, ang akong lawas uban ang tanan niining pagkamao, ang akong kalag uban ang tanan niyang kakayahan, ang akong kasingkasing  uban ang tanan niyang pagbati aron imong ihatag kang Jesus ug pormahon ug hulmahon mo sumala sa iyang kasamahan.  Dawata ang kinatibuk-an kong pagka-ako, ang tanan nga anaa kanako, ug ang tanan nga akong gihimo ug gibuhat ug ihatag kini ngadto sa Espiritu Santo aron maumol dinhi kanako si Jesus. Sa tiilan sa Krus gitugyan ako niya nganha kanimo, dawata ug ihiusa ako ngadto kang Jesus nga gilansang, mapaubsanong mituman sa kabobot-on sa Amahan, ug  tiunay nga mipuyo sa Diwa sa Gugma. Mahimo unta siya alang kanako nga Ginoo sa akong kinabuhi ug sa katawhan, ug ang iyang Espiritu, mahimong kadayganan ug kahimayaan sa Amahan. Amen.

16. Ang Paghinumdom (The Memorare)
Hinumdomi, O Labing Maloloy-ong Birhen Maria nga wala pa igdungog nga si bisan kinsa midangop kanimo, naghangyo sa imong proteksyon, nangilaba sa imong panabang, ug nangaliyupo sa imong paglaban, nahikawan. Dinasig niining pagsalig, ako midangop kanimo, O Birhen sa mga birhen, akong Inahan. Kanimo ako midangop, sa imong atubangan ako nagabarog, masalaypon ug masulob-on.  O Inahan sa Pulong nga Nagpakatawo, ayaw tamaya ang akong mga pangamuyo, apan sa imong kalooy dungga ug tubaga ako. Amen.

17. Pag-ampo ngadto kang San Jose (Prayer to St. Joseph)
O Senior San Jose, kansang proteksyon labihan ka dako ug ka kusog, ug kadali sa atubangan sa trono sa Dios, akong gipadangat nganha kanimo ang tanan kong mga gusto ug tinguha. O Senior San Jose, tabangi ako pinaagi sa imong gamhanang pangamuyo ug himoa nga madawat nako gikan sa imong Diosnong Anak ang tanang espirituhanong grasya ug panalangin, pinaagi ni Jesucristo, among Ginoo, aron ubos sa langitnong gahum, ako makahalad sa akong mga pasalamat ug pagsimba ngadto sa labing mahigugmaong Amahan.
O Senior San Jose, wala ko gikabudlay ang pagpamalandong kanimo ug ni Jesus nga nahikatulog sa imong mga bukton.  Gikaikog ko ang pagduol samtang Siya hinanok nga nahikatulog duol sa imong dughan. Ihangop ako Kaniya ug ihalok sa iyang balaan nga ulo ug ihangyo Kaniya nga ibalik kanako ang maong halok sa gutlo sa akong katapusang pagginhawa.  O Senior San Jose, Patron sa mga Kalag nga Mipanaw na, iampo ako. Amen.

18. Pag-ampo Ngadto kang San Miguel, Arkanghel
O San Miguel, Arkanghel, panalipdi kami sa gubat.  Ikaw  ang among proteksyon batok sa kadautan, sa pagpanglingla ug limbong sa yawa.  Hinaut ang Ginoo mag-abog kaniya, mapaubsanong naghangyo kami, ug ikaw, O Prinsipe ug Pangulo sa Langitnong Puwersa, pinaagi sa gahum sa Dios, itambog ngadto sa impyerno si Satanas ug ang tanang dautang espiritu nga ania sa kalibutan naninguha sa kalaglagan sa mga kalag. Amen.

19. Indulhensiya Plenarya 
Para sa intensyon sa Santo Papa (
 Amahan Namo, Maghimaya ka Maria, Himaya sa Amahan)

20. Katapusang Pag-ampo. Mag-ampo Kita..
Walay Katapusang Dios, kansang kalooy walay utlanan ug ang kaaghop ug kalumo walay kinutuban, tan-awa ug tagda nga mahigugmaon kami nga midangop Kanimo. Dugangi ang Imong kalooy kanamo, aron sa lisod nga mga gutlo dili kami maluya ug mawad-an ug  kadasig, apan hinunua uban sa dakong pagsalig mosunod ug motuman kami sa imong Balaang kabubut-on, nga mao ang Gugma ug Kalooy mismo. Amen.

21. Balik sa No. 3, ug No. 2.
Pagkahuman sa Katapusang Panalangin. Panalanginan ang matag usa sa Balaang tubig.