Ang mga Misteryo sa Himaya

          Ang unang misteryo sa himaya mao ang pagkabanhaw ni Hesus

Pinaagi sa gahum sa imong pagkabanhaw, ipaambit kanamo Ginoo ang katam-is sa kinabuhi ug nga amo kining ikapaambit niadtong mg atawong nawad-an sa paglaum ug kahulugan niini.

Si Maria miingon: Kon ang mga tawong konsagrado ug laiko magpu asa sa adlaw ng Lunes, ikapalingkawas nila ang daghang mga kalag sa purgatoryo sa matag Balaang Komunion nianang semanaha nga nadawat nila ang Balaang Lawas sa atong Ginoong Hesukristo.

          Ang ikaduhang misteryo sa himaya mao ang pagsaka sa langit sa atong Ginoong Hesukristo

“Nganong nagtingdong man kamo dinhi nga naghangad sa langit?” Panglakaw kamo ug isibya ang Maayong Balita.” Mahimo unta kami, Ginoo, ng mga matuod ng saksi sa imong pagkabanhaw!

Miingon si Hesus: Ang simbahan nahimutang karon sa dakong katalagman ug ang tawo dili makasulbad niini pinaagi sa tawhanong pamaagi o paninguha . Ang Santa Trinidad ug ang Balaang Birhen lamang, uban sa mga Anghel ug mga Santos ug sa mga kalag nga inyong napalingkawas gikan sa Purgatoryo, ang may gahum sa paghatag sa mga gikinahanglan sa Simbahan dinhi sa yuta .. ang Simbahang Militante, niining panahona.

          Ang ikatulong misteryo sa himaya mao ang pagkutngit nsad sa Espiritu Santo

Ipadala ang imong Espiritu O, Ginoo, ug hatagi kami sa kadasig sa imong matud ng mga disipulo.

Miingon si Hesus: “Akong ikatandi kining makusog ng baha sa unang Pentekostes. Kining baha-a motabon sa kalibutan pinagi sa gahum sa Balaang Espiritu. Ang tanang katawhan makaamgo niining dakun milagro. Mao kini ang makusog nga baha sa Kalayo sa Gugma sa Akong Balaang Inahan. Ang kalibutan nga gilikopan na sa kangitngit tungod sa kawalay pagtuo, makasinati sa dagkung linog .. ug niining panahona ang katawhan mobutyag sa ilang pagtuo.

          Ang ikaupat nga misteryo sa himaya mao ang pagsaka sa Langit sa Birhen Maria

“Ako nag pagkabanhaw ug ang kinabuhi.” Hinaut unta, O Maria, nga kining mga pulong maglig-on sa among pagtuo sa kasiguroan sa kaugmaon nga walay katapusan. 

Si Maria miingon: ” Pinaagi lamang sa pagbuka sa inyong mga baba nga ang Kalayp sa Gugma mahibaw- an sa tanan. Nagatindog ako nga masulob-on sa kasingkasing sa kiliran sa kalibutan. Wala kamo’y katarungan nga magsakripisyo. Ang mga pulong nga inyong ilitok mahitungod kanako mapuno unt sa kadasig sa inyong mga kalag aron ang katawhan matandog sa tanghaga sa langit.”

          Ang ikalimang misteryo sa himay mao ang pagpurongpurong kang Maria, Rayna sa Langit ug sa Yuta 

O, Maria gikoronahan ka sa himaya, padilaaba kanunay ang kalayo sa Gugma sa imong putling kasingkasing.

Miingon si Maria:”Ihatag ko kaninyo tanan ang grasya nga makakita sa kalamposan sa inyong mga kahafo.. ang pagkaylap sa Kalayo sa akong Gugma sa kasingkasing sa tanang katawhan, sa inyong nasod, ug sa tibook kalibutan. Kamo nga naghago ug nagsakripisyo .. makakita kamo, sa pinaamadaling panahon, sa Kalayo sa akong Gugma nga motabon sa tibook katawhan.”