Ang mga Misteryo sa Kahayag

          Ang unang misteryo sa kahayag mao ang pagbunyag kang Hesus sa Sapa sa Hordan

O, Maria, gitagoan ug gipamalndongan mo ang tanan diha sa imong kasingkasing himoa kami nga mabinantayon sa presensya sa Ginoo ug mapasalamaton sa katungod sa grasya sa among bunyag.”

Miingon si Hesus: ” Kinsa kadtong nag-uban kanako tutoki ang akong maduluton nga mga mata ug ihi-usa a ang imong kaugalingon niini.”

          Ang ikaduhang misteryo sa kahayag mao ang kasal sa kana

O Maria, Birhen sa Kana, hangyoa si Hesus sa pag usab sa among mga kasingkasing aron kami magkinabuhi taliwala sa dakung kagawasan sa mga anak sa Diyos.

Miingon si Maria: “Kon gamiton ninyo, sa maayong pamaagi, ang mga grasya nga gihatag ko kaninyo … ug kinahanglang gamiton kini sa maayo sa kanunay … daghang mga kalag ang mouswag tungod niini.”

          Ang ikatulong misteryo sa kahayag mao ang pagsibya sa Gingharian sa Diyos

Pinaagi sa imong walay hunong nga pag ampo, O Maria, mamahimo unta kami nga matuod nga mga saksi sa maayong balita ni Hesukristo.

Miingon si Hesus: “Kon gusto kang magsibya sa maayong balita o gitahasan ikaw sa pagsibya sa maayong balita, anaa ako sa imong kiliran aron pagtabang kanimo. Ang matag pulong ng aimong ilitok kinahanglang sama sa binhi nga mamunga ug daghan sa mga namati kanimo.”

          Ang ikaupat nga misteryo sa kahayag mao ang pagkabalhin sa Dagway ni Hesus

Hinaut unta nga ang among mga kinabuhi mausab pinaagi sa Espiritu Santo ug nga ang Kalayo sa Imong Gugma, O Maria, moinit sa kasingkasing sa imong mga anak.

Si Hesus miingon: “Ang tumongmao ang pagmantala sa bili sa sakripisyo alang sa kaluwasan. Ah.. kon ang imong mga paninguha alang sa kaluwasan mo-abut unta sa Trono sa Langitnong Amahan! Daku kining kadaugan! .. Dilaab … ingon sa tanum nga nagdilaab apan walay pagkasunog! Nagkinahanglan ako sa sakripisyo nga walay katapusan, kansang kalayo mo-abut kanako.”

          Ang ikalimang misteryo sa kahayag mao ang pagtarok sa Balaan nga Eukaristiya

O Maria, Birhen sa Pamalandong, tabangi kami pag usbaw sa among pagpakiglambigit kang Hesus diha sa Eukaristiya … ang Pan sa Kinabuhi sa matag adlaw.

Miingon si Hesus: “Ang  pagsalmot sa Santos nga Misa maoy pinakamaayo ug pinakadali nga pamaagi sa pagbuta kang Satanas.”