Ang mga Misteryo sa Kalipay

           Ang unang misteryo sa kalipay mao ang pagpanamkon kang Birhen Maria kang Hesus

 Itugot, O Birhen Maria, nga pinaagi niinng unang misteryo maangkon ko ang mapatalinghugong kasingkasing nga makatubag ug mapinanggaong oo sa tawag sa Ginoo sama ug gilambgit sa imong kaugalingong oo.

Maria: Ibutang ko sa imong mga kamot ang silaw sa Kahayag. Mao kini ang Kalayo sa Gugma sa akong Putling Kasingkasing. Ako ang mahigugmaon mong Inahan nga nagmahak kanimo, ug uban kanako magdala kanimo ngadto sa kaluwasan.

      Ang ikaduhang mistero sa kalipay mao ang pag-duaw sa Birhen Maria kang Santa Isabel

Ablihi ang among mga kasingkasing O Birhen Maria aron kani makahatag ngadto sa among isig kaingon nga malipayon ug walay sukod sama sa imong mahigugmaong pag duaw kang Santa Isabel

Maria: Hilabihan ang pagpakasala sa tawo niining kalibutan! Tabangi ako sa pagluwas sa mga kalag! Ibutang ko sa imong mga kamot ang silaw sa Kahayag …. nga mao ang Kalayo sa Gugma sa akong Lutling kasingkasing. Padilaaba ang imong kaugalingong kasingkasing pinaagi niini ug ipasa sa uban nisan sa usa ka tawo lamang.

     Ang ikatulong misteryo sa kalipay mao ang Pagkatawo ni Hesus didto sa Belen

O Birhen Maria… kalumo sa mga kabus.. himoa nga kami makakaplag sa matuod nga bahandi sa Gingharia-an sa Diyos… ikaw nga nagpuyo niini sa pagkatawo ni Hesus.

Maria: Kining Kalayo sa mga grasya nga nagtubod gikan sa akong Putling Kasingkasing kinahanglang mokaylap ngadto sa kasingkasing sa usag usa …. mao kini ang dako nga milagro kansang kahayag mobuta kang Satanas

     Ang ika-upat nga misteryo sa kalipay mao ang Paghalad sa batang Hesus didto sa Templo

Ihatag kanamo, O Birhen Maria nga unta kami maka-amgo sa Kahayag sa Diyos sa among kinabuhi… sama kang Simeon ni-adtong Paghalad kang Hesus didto sa Templo.

Maria: Kining ipakatap ang agos sa mga grasya nga nagagikan sa Kalayo sa akong Gugma ngadto sa tanang kanasuran ug dili lamang niadtong nahisakop sa Simbahang Katoliko kon dili hasta usab kanilang nagbaton sa patik sa Timaan sa Krus sa akong Balaan nga Anak.

         Ang ikalimang misteryo sa kalipay mao ang pagkawala ug paghikaplag kang Hesus didto sa Templo

 O, Birhen Maria, nga tungod sa imong pagtuo gihangop mo ang misteryo sa misyon sa imong Anak didto sa Templ, himoa nga unta kami magmasinugtanon sa mga plano sa Diyos.

Maria: Dili ko na mapugngan ang Kalayo sa Gugma suload kanako… kinahanglan nga kini mo agas padulong kaninyo. Kinsa kadtong mohatag ug kapasinlongan sa Kalayo sa akong Gugma makabaton ug gahum tungod kay mapuno siya sa grasya …  ug siya magmantala sa tibook kalibutan nga kining pagbubo sa mga grasya wala pa mahitabo sukad nga ang Pulong nahimong Tawo.