Ang mga Misteryo sa Kasakit

          Ang unang misteryo sa kasakit mao ang pag ampo didto sa halamanan sa Getsemani

Amahan ko, kon mahimo, palabya kining kopa sa kasakit, hinono a dili ang akong kabubut on ang matuman kon dili ang imoha”… uban kanimo. O maria, mahimo unta kini nga among pag ampo sa takna sa mga pagsulay ug kalisdanan sa among kinabuhi.

Si Hesus miingon: Ang akong talad kan anan andam kanunay. Ako ang Agalon nag sakripisyo sa tanan ! Ang akong kaugalingon ihatag ko kaninyo.

          Ang ikaduhang misteryo sa kasakit mao ang paglatigo kang Hesus didto sa haligi nga bato

Hinaut unta nga ang atong mga pag antos hiniusa sa paglatigo kang Hesus mahimong pag ampo sa paghalad sa kalibutan, uban kanimo, O Maria.

Si Hesus miingon: Sa imong pagkalawat pamalandongi ang imong kalag ug sinati-a ang epekto sa akong Bililhong Dugo diha kanimo. Ayaw pagpakamabugnawon niini. Unta ang imong pagduol sa altar, nagagikan sa imong gugma kanako ug dili tungod sa buhat ng naandan. Ang imong gugma modilaab uban sa akong gugma ug kini mosunogsa mga sala sa imong kalag.

          Ang ikatulong misteryo sa kasakit mao ang pagpurongpurong ug mga tunok

Hinaut unta nga ang mga tunok sa among kasingkasing makapalambo sa halamanan sa among kinabuhi uban sa imong pagtuo, O Maria

Miingon si Hesus: Kon ikaw walay pagtuo ug pagsalig, walay birtud nga maka gamot diha kanimo. Mao kini ang sumbanan niining balaan nga plano nga atong gipangandaman karon. 

          Ang ikaupat nga misteryo .. Si Hesus mipas an sa iyang Krus

Hinaut unta nga ang adlaw adalw natong mg akrus mogaan pinaagi sa masulob-on nga Krus ni Hesus nga nahimong mahimaya-on pinaagi sa iyang pagkabanhaw.

Si Hesus miingon: Gihatagan ko kamo ug kalig on ug kadasig sa pag sagubang sa mga unang lakang … ayaw paglangay sa pagtuman sa akong kabubut on .. ayaw ipaka bali wala!

          Ang ikalimang misteryo sa kasakit mao ang paglansang ug pagkamatay ni Hesus sa Krus

Hinaut unta nga ang mahigugma-ong mga pulong nga gilitok ni Hesus didto sa Krus mahimong binhi sa kinabuhi, gugma ug pasaylo sa kasingkasing sa tanang katawhan.

Miingon si Hesus: Kon dili kamo moduol kanako, unsaon ko man paghatag sa akong mga grasya kaninyo? Ang kinatibuk an sa grasya gitipigan dinhi sa akong kasingkasing. Ang akong kasingkasing maoy tinubdan sa gugma nga walay katapusan!